Устав на БНК-ОМЕП

Устав на БНК-ОМЕП

 

I. СТАТУТ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1./1/ Българският национален комитет за предучилищно образование към ОМЕП е сдружение с нестопанска цел – юридическо лице. По – нататък в текста ще се използва съкращението БНК – ОМЕП.

/2/БНК-ОМЕП се учредява за неопределен срок като се основава на нормативната уредба на Световната организация за предучилищно образование/ Organisation Mondiale pour lEducation Prescolaire/ и действа в съответствие с изискванията на българското законодателство.

/3/Седалището на БНК-ОМЕП е гр. София, ул.“Шипченски проход“ 69 А, община Слатина.

/4/БНК-ОМЕП се определя като сдружение-юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ЦЕЛИ

чл.2. Целите на БНК-ОМЕП са:

 1. Чрез използването на позволените от българското законодателство средства да осигурява на всяко дете възможно най-добри условия за неговото развитие.
 2. Да оказва съдействие на всички инициативи, които са насочени към подобряването на предучилищното образование на децата.
 3. Да насърчава и подпомага провеждането на научни изследвания, които да способстват за подобряването на предучилищното образование на децата.

ЗАДАЧИ

Чл.3. За постигане на целите, посочени в предходния член, БНК-ОМЕП ще изпълнява следните задачи:

1.Събира и разпространява информация, която спомага за по-добро разбиране и удовлетворяване на нуждите на най-малките деца.

2.Организира и участва в организирани от други правителствени и неправителствени организации научни изследвания, свързани с предучилищното образование на децата.

3.Провежда анкети, които са свързани с предучилищното образование.

4.Консултира родителите, които са в непосредствен контакт с предучилищното образование.

5.Подпомага изграждането и поддържането на международна библиотека, както и издаването на библиография на предучилищното образование.

6.Съдейства при обученннието на персонал за нуждите на предучилищното образование и организира международни семинари и след университетско обучение за учители и други специалисти.

7.Организира международни, национални и регионални конференции.

8.Участва в подготовката на международни конвенции, изразяващи основните принципи на предучилищното образование.

9.Установява и поддържа контакти с международни организации, работещи в областта на предучлищното образование.

10.Сътрудничи си с други неправителствени организации в страната, които работят за подобряване на качеството на живота на децата.

Чл.3а./1/Основният предмет на дейност на БНК-ОМЕП е осигуряване за всяко дете възможно най-добри условия за неговото развитие и повишаване качеството на предучилищното образование.

/2/Във връзка с упражняването на предмета на основната си дейност по ал.1, БНК-ОМЕП извършва следната допълнителна стопанска дейност:

1.Издателска дейност на специализирана литература.

2.Организиране на семинари за повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в областта на предучилищното образование.

3.Осъществяване на образователни услуги.

 

II. СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ – ОМЕП

Чл.4./1/Членове на БНК-ОМЕП могат да бъдат дееспособни физически лица,които поддържат целите и задачите на БНК-ОМЕП, посочени в настоящия Устав и желаят да работят за развитието на предучилищното образование на децата в България и внасят определения от Общото събрание членски внос.

/2/Членове на БНК-ОМЕП могат да бъдат и юридически лица, които приемат целите и задачите на БНК-ОМЕП и внасят определения от Общото събрание членски внос.

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Чл.5./1/Членството в БНК-ОМЕП е доброволно и възниква въз основа на решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство и след заплащане на определения от ОС членски внос. Желаещите дастанат членове подават молба до Изпълнителния комитет или до Регионален комитет по техен избор, както и подписват декларация, че приемат този Устав.

/2/Учредителите са членове по право.

/3/Членовете заплащат членски внос, чийто размер се определя от Общото събрание.

/4/Никой член не може да бъде изключен поради расови, верски, национални или политически причини.

РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.6./1/Членството се прекратява по реда на приемане на член – с решение на Общото събрание в следните случаи:

 1. По желание на съответния член с едностранно волеизявление до сдружението.
 2. При изключване поради неплащане на членския внос.
 3. При смърт, поставяне под пълно запрещение на членовете, които са физически лица и при прекратяването им по съответния ред за тези членове, които са юридически лица.
 4. С прекратяване на БНК.
 5. При отпадане.

/2/Член на БНК се изключва с пешение на ОС, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове в следните случаи:

 1. При системни нарушения на този Устав и на Правилника за дейността на БНК.
 2. При неплащане на членския внос повече от една година без извинителни причини.
 3. При невнасяне на две или повече имуществени вноски без извинителни причини/в случаи на решение да се внасят имуществени вноски/.
 4. Когато сдействията си и поведението си уронва престижа и уврежда интересите на БНК.

/3/Решението на ОС за изключване може да се обжалва пред съда.

Чл.6а.Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски и системни неучастия в дейността на сдружението се установява със счетоводни документи.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.7./1/Членовете на Общото събрание имат следните права:

1.да избират и да бъдат избирани в управителните органи

2.да участват в заседанията на Общото събрание и да гласуват

3.да бъдат информирани за решенията на Управителния съвет и за дейността на БНК-ОМЕП

4.да искат отменяне на тези решения на УС, които противоречат на Устава и законите в страната.

/2/Членовете на БНК-ОМЕП са задължени:

1.да заплащат в срок определения членски внос

2.да съдействат за постигане на целите, посочени в чл.2 от Устава

3.да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет

4.да спазват разпоредбите на този Устав

5.да не извършват уронващи престижа на БНК-ОМЕП действия

6.да заплащат в срок определените от Общото събрание имуществени вноски.

/3/За задълженията на БНК всеки член отговаря до размера на предвидените от Общото събрание имуществени вноски.

/4/Всеки член има право да получи дял от имуществото на сдружението след прекратяването му, съобразно с направените от него имуществени вноски.

/5/При прекратяване на членственото правоотношение, освен в случаите на прекратяване на самото сдружение, членовете нямат право да получат от сдружението заплатените до момента на прекратяване на членството суми за имуществени вноски.

 

III. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ –ОБЩО СЪБРАНИЕ И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.7а.Органи за управление на сдружението са:

1.Общото събрание.

2.Управителния съвет.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.8/1/.Върховен орган на БНК-ОМЕП е Общото събрание, което определя неговата програма и политика и на заседанията му могат да присъстват всички негови членове.

/2/Членове на Общото събрание са учредителите и делегатите на регионалните комитети. Всеки член на Общото събрание има право на един глас и го упражнява лично.

/3/Всеки член на БНК-ОМЕП може да участва в обсъжданията по точките от дневния ред и при вземането на решения.

/4/Всеки член с право на глас упражнява своето право на глас при приемането на решенията на ОС. Всеки делегат гласува лично. Вотът на всеки делегат изразява неговото лично мнение и може да не съвпада с мнението на съответния Регионален комитет.

/5/Гласуването е явно или тайно.

/6/За участие в заседанията на ОС членовете с право на глас се легитимират с пълномощно, издадено от председателя на съответния Регионален комитет, чийто представител е делегатът.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ. КВОРУМ

Чл.9./1/Общото събрание работи на сесии.Заседанията на ОС се провеждат най- малко веднъж на една година.

/2/Заседанията на ОС са законни, ако присъстват най-малко половината от членовете с право на глас, които са поканени писмено и своевременно според установения в Устава ред. При липса на нужния кворум, ОС се отлага за 1 час по-късно същия ден при същия дневен ред. Заседанието се смята редовно, колкото и членове и делегати да се явят.

Чл.10/1/Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на БНК.

/2/Заседанията се ръководят от председател, който се избира за всяко заседание от присъстващите членове на ОС с квалифицирано мнозинство.

/3/ОС може да бъде свикано на извънредно заседание от Председателя на БНК-ОМЕП, по искане на УС, ИК или на 1/10 от членовете на Общото събрание. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/4/За свикването на Общото събрание, Управителният съвет обнародва в „Държавен вестник“ поканата, която се поставя и на мястото за обявление в сградата, където е управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

/5/Поканата за Общото събрание съдържа:

1.Датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание.

2.Дневния ред.

3.По чия инициатива се свиква.

/6/По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.11./1/Правомощия на ОС са:

1./приема, изменя и допълва Устава

2./избира и освобождава членовете на УС

3./избира изпълнителните органи, обслужващи дейността на БНК-ОМЕП

4./приема и одобрява програмите, основни насоки на дейността, бюджета и годишния финансов доклад и отчета на УС за приходите и разходите

5./приема бюджета

6./приема финансовия отчет на УС и на Регионалните комитети

7./отменя актовете на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или Правилник, с който се урежда структурата на БНК-ОМЕП, статута и функциите на РК, категориите членове

8./приема и изключва членове на БНК-ОМЕП и определя размера на членския внос и сроковете, в които следва да се внесе от членовете на БНК-ОМЕП

9./взема решения за разпореждане с недвижими имоти, собственост на БНК-ОМЕП

10./взема решение за преобразуване и прекратяване на дейността на БНК-ОМЕП

11./разглежда жалби срещу решенията на УС и действия на ИК. Решението на ОС е окончателно

12./одобрява Правилник, с който се урежда структурата на БНК-ОМЕП, статута и функциите на РК, категориите членове на БНК, както и функциите на изпълнителните органи, които се създават с решение на ОС

13./решава дали да се внасят имуществени вноски, в кои случаи и определя размера им.

14./взема решения за участиев други сдружения и организации.

/2/При упражняването на своите правомощия ОС взема решения с обикновено мнозинство, освен в случаите на изменяне и допълване на Устава и преобразуване и прекратяване на дейността на БНК-ОМЕП, в които решенията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/3/На заседанията се води протокол от секретаря, който в края на заседанието се подписва от председателя и секретаря.

/4/ОС може да възлага свои права на други органи на сдружението с изключение на правата по т. 1, 2, 5, 6, 7,11, 13 на чл.11, ал.1 от Устава.

СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.12/1/ Управителният съвет е органът за управление на БНК-ОМЕП, който изпълнява решенията на ОС и провежда политиката на Общото събрание в периода между неговите сесии.

/2/УС се избира от ОС за срок от 3 г. и се състои от не по-малко от 5 члена и не повече от 30 членове.

/3/УС се състои от представители на различни региони в страната.

/4/На своето първо редовно заседание УС избира измежду присъстващите членове председател, зам. председател и членове на ИК за срок от 3 г.Председателят на БНК-ОМЕП е и председател на УС.

/5/Заседанията на УС се провеждат поне веднъж на 4 месеца и се свикват от председателя му с писмена покана, в която се посочва точния ден, час и място за провеждане на заседанието, както и дневния ред.

/6/Председателят на УС ръковводи заседанието на УС.

РЕД НА СВИКВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.13/1/Заседанията на УС са редовни, ако присъстват повече от 1/2 от членовете му лично.

/2/УС взема своите решения само при наличието на посочения в предходната алинея кворум.

/3/Всеки от членовете на УС има право на един глас и го упражнява лично .В изключителни случаи член на УС може да бъде представляван от друг член на УС или член на ОС с право на глас с изрично пълномощно.

/4/УС всема своите решения с обикновено мнозинство с явно гласуване.

/5/Заседанията на УС се протоколират от секретар.Взетите решения се протоколират и подписват от всички гласували.

/6/При неотложни случаи УС може да взема решения неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено своето съгласие чрез пощенско съобщение, телефакс или друг подходящ начин, установяващ авторството на подписа на съответния член на УС.

/7/Управителният съвет се свиква от Председателя или по писмено искане на 1/3 от членовете му.

/8/Решенията на Управителния съвет могат да се вземат и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

/9/Управителният съвет взема решения с мнозинство от присъстващите с изключение на решенията по чл.16,ал.1, точки 8 и 12, които се вземат с мнозинство от всички членове.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.14./1/УС има следните права:

1.Организира изпълнението на решенията, взети от ОС и управлява дейността на БНК-ОМЕП между сесиите.

2.Избира ИК, който работи при условия и ред, определени с Правилник, одобрен от Управителния съвет.

3.Открива и закрива регионални комитети (клонове) в страната и определя техния статут и функции при условия и ред, посочени в Правилника, одобрен съгласно чл.13,б и от настоящия Устав.

4.Разглежда молбите на подготвителните комитети, групи за сътрудничество и на асоциираните членове за признаване на статут на Регионален комитет при условията и реда, посочени в Правилника, одобрен съгласно чл.13,б и от настоящия Устав. Решението на УС, с което се отказва на кандидата признаването на статут на регионален комитет се обжалва пред ОС в 1 месечен срок от узнаването.

5.Взема решения за набиране на средства, необходими за постигането на целите, посочени в чл.2 от Устава.

6.Определя размера на членския внос, който асоциираните членове, присъединените членове и индивидуалните членове са длъжни да внасят и реда за неговото внасяне.

7.Управлява и разпорежда с имуществото на БНК-ОМЕП в съответствие с решениятя на ОС.

8.Поддържа връзки със Световната организация за предучилищно образование и с други организации и институции, работещи в областта на предучилищното образзование на децата.

9.Подготвя и внася в ОС за приемане на проект за бюджет.

10.Подготвя и внася в ОС за приемане на финансови отчети.

11.Определя реда и организира извършването на дейността на БНК в съответствие с този Устав и решенията на Общото събрание и носи отговорност за това.

12.Приема решения и осъществява допълнителната стопанска дейност на БНК.

/2/Управителният съвет е длъжен да:

1.Да свиква ОС на редовно заседание

2.Да информира своевременно ОС за взетите решения и се отчита пред него за дейността си.

3.УС е отговорен пред ОС за финансовото състояние на БНК-ОМЕП, подготвя и представя на ОС за утвърждаване годишния бюджет и отчета заприходите и разходите.

4.Подготвя и предлага бюджета на БНК-ОМЕП на Общото събрание за приемането му.

5.Извършва ликвидацията при прекратяване на сдружението.

 

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15/1/БНК-ОМЕП се представлява пред трети лица от Председателя, а в негово отсъствие от писмено упълномощен за това член на Управителния съвет.

/2/Председателят се избира от УС за срок от 3 години.

/3/Председателят представлява БНК-ОМЕП лично.Той може да упълномощи изрично членове за всеки конкретен случай да представляват БНК пред институциите на страната и в чужбина.

/4/Председателят поддържа национални и международни контакти.

/5/Председателят е длъжен да подготвя годишен отчет, който представя на Управителния съвет и го предоставя за сведение на организациите, които спонсорират дейността наБНК-ОМЕП.

V. ИМУЩЕСТВО

Чл.16./1/Имуществото се състои от право на собственост, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, вземания в лева и чуждестранна валута, както и всички други права, които законът допуска да се притежават от юридически лица.

/2/Източници на средства са:

-дарения

-членския внос на членовете на БНК

-приходи от продажба на рекламни материали

-приходи от дейности, които не представляват стопанска дейност

-постъпления от допълнителна стопанска дейност по чл.3а, ал.2

/3/Имуществото на БНК-ОМЕП може да се използва само за постигане на определените в този Устав цели.

 

VI. ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ

Чл.17.Имуществените вноски на членовете са встъпителна, годишна и допълнителни.

Чл.18.Размерът и начинът на внасяне на вноските се определя за всяка конкретна година с пешение на Общото събрание.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19.Прекратяване на дейността на БНК може да настъпи при:

-1.По решение на Общото събрание

-2.По решение на Окръжния съд по седалището на сдружението, в предвидените от чл.13 от Закона за юридически лица с нестопанска цел случаи.

Чл.20./1/При прекратяване на БНК, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/2/Ако ликвидатор не е определен от Обшото събрание или Управителния съвет, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Чл.21.Въпросите за неплатежоспособността, несъстоятелствеността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора ще се решава съобразно изискванията на Търговския закон.

Чл.22./1/Разпределянето на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се разпределя по Решение на Общото събрание, взето до прекратяването.

/2/Ако Общото събрание не се е произнесло до прекратяването на сдружението относно разпределението на имуществото след ликвидацията, то това решение се взема от ликвидатора.

/3/В случаите на чл.15, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, имуществото преминава върху общината по седалището на БНК.

/4/Ликвидаторите нямат право да придобиват по какъвто и да е начин част от имуществото, с изключение на дължимото им възнаграждение.

/5/Лицата, придобили имущество в резултат на ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Чл23.След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на БНК.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24.Въпросите, които не са уредени с настоящия Устав, се решават от Общото събрание, съобразно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото законодателство на Република България.

Чл.25.Въпросите, които не са уредени с настояшия Устав, се решават от Общото събрание, съобразно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и останалото законодателство на Република България.

Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на БНК-ОМЕП на 04.06.1999г. и подписан от учредителите.

Настоящият Устав е изменен и допълнен на 21.12.2001 г. и е подписан от членовете на ОС.

Уставът се състои от 2 (два) еднообразни екземпляра, от които единият за Софийски градски съд и един за сдружението.