Регионален комитет на ОМЕП – ПЕРНИК

РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ОМЕП – ПЕРНИК

 

Регионалният комитет за предучилищно образование на Българския национален комитет – ОМЕП, в град Перник е учреден на 27.01.2000 г.

Уникален е с това, че първи от регионалните комитети в България е регистриран и получава статут през 07.06.2000г. на легитимен представител на сдружението с идеална цел БНК – ОМЕП, който е българският клон на Световната организация за предучилищно образование – ОМЕП /Organisation Mondiale pour lEdication Prescolaire/.

В началото, въпреки многобройните дейности и инициативи на регионалната организация /анкети, тренинги, изложби, работа с Дружеството за закрила на детето по правата и с другите НПО в града – всички те огласени чрез „Градски вестник”, липсва колективно членство. В РК членуват 16 ентусиасти, високо квалифицирани специалисти с висше образование с доказана творческа насоченост и научни интереси в областта на предучилищното образование /публикации, участия в научно-практически конференции, непрекъснат стремеж към кариерно развитие и др./. Те са действащи учители, директори, експерти и специалисти в областта на предучилищното възпитание.

По това време председател на Регионалната структура в града е д-р Антоанина Николова Чернева, учител в ОДЗ №11 „Знаме на мира” – Перник, където и досега е седалището на РК на БНК – ОМЕП. В онези първи дни, Галина Колева Тонева, директор на ОДЗ №4 „Чуден свят” – Перник е член на Управителния съвет на БНК – ОМЕП, и координатор за Пернишкия регион. Регионалният комитет в Перник разчита на собствени средства от членски внос. Трудно е дори да се командироват представители за участие в национални конференции и форуми и те често пътуват на собствени разноски. А в РК ОМЕП – Перник витае творчески дух, излъчван от малцината, но изключително креативни личности, които освен колеги и сътрудници, са и приятели, овладели изкуството още тогава да си сътрудничат в екип. Сплотява ги главната цел на Световната организация за предучилищно образование ОМЕП – осигуряване на всяко дете възможно най-добри условия за неговото развитие.

Но само доброволно участие и творчески ентусиазъм са недостатъчни, когато липсват финансови средства и дейността на Регионалната структура е замразена за определен период от време.

Влизането на България в ЕС моделира нови реалности, перспективи и изисквания пред творците на предучилищното образование.

Установяването на интерактивните методи и проектното начало в управлението на предучилищните заведения става наложително. Разработването на проекти и обучението на кадри в тази посока вече е един от най-важните пътища за вливане на финансови средства чрез еврофондовете в изстрадалото българско образование. Налагането на делегираните бюджети в училищата подсказва, че това скоро ще се случи и в детските градини.

Затова старите учредители на РК на БНК – ОМЕП – Перник с изключителната подкрепа на старши експерта към РИО на МОН – Юлия Раденкова, след подадена молба отново възстановяват регионалния комитет през 2008 година.

Индивидуалните членове тогава влизат и в Управителния съвет на регионалната организация: д-р Антоанина Чернева – председател на РК; Мая Илиева – член на ръководния екип; Нина Крумова – секретар; Ангелина Огнянова – член на ръководния екип; Соня Запрова – касиер; Даринка Евтимова – член на ръководния екип;Силвия Асенова; Галина Колева и старши експерта по предучилищно възпитание към РИО – Юлия Раденкова.

Осезаемо се засилва колективното членство в регионалната организация /ОДЗ № 4 „Чуден свят”, ЦДГ № 12 „Радост” – кв. Църква; ЦДГ „В. Терешкова”- град Батановци и ЦДГ „Брезица“ – град Брезник, с обща членска маса 81 човека.

Във времето от 2000 година до 2016 година по различни причини /най-вече финансови/ към организацията ту се присъединяват, ту излизат детски градини. През 2009 година ОДЗ №11 „Знаме на мира” става колективен член на ОМЕП – Перник. Тогава всички детски градини в Перник имат колективно членство в регионалната структура на ОМЕП в града.

РК на БНК – ОМЕП активно участва във всички инициативи на БНК – ОМЕП /конференции, проекти, форуми/, но има свой индивидуален облик, който дължи на креативните си, отговорни и самостоятелно мислещи хора, нейни съмишленици и приятели.

От учредяването си до днес РК на БНК-ОМЕП носи своите неизменни качества: непрекъснат стремеж към кариерно развитие и себеактуализация, креативност, екипност, творчески ентусиазъм.

Изключително се гордеем със следните свои постижения във времето:

2000 – 2001 година – популяризиране и огласяване дейността на РК на БНК – ОМЕП – Перник сред обществеността чрез регионалната телевизия „Кракра” и градските вестници. Работа с Дружеството за закрила на детето и други НПД по правата; тренинги за адаптиране Конвенцията за правата на детето към условията на детската градина, изложби, кукерски игри и др.

2008 гвъзобновяване дейността на РК на БНК – ОМЕП – Перник

Участие с шест разработки в Националната конференция на БНК – ОМЕП в София на тема „Екология, култура, образование: Реалностите на образованието – защита на бъдещето” – 06.06.2008.;

ноември 2008 г. в ЦДГ №12 “Радост” се провежда открита практика на шестото методическо обединение с председател Л. Григорова на тема : “Познавателното развитие на децата чрез играта”. Гостуват не само членове и приятели на ОМЕП – Перник, но и част от Редакционната колегия на сп.„Предучилищно възпитание”: доц. д-р В.Гюрова, А. Наумова и Е. Стоева, с които пернишките учители имат дългогодишно сътрудничество;

12.12.2008 г. в ЦДГ”Брезица” – град Брезник, намира практическа изява идеята за международно сътрудничество между сдружения с нестопанска цел от България РК на БНК ОМЕП – Перник и от Германия – СЕС /”Сениор Експертен Сервис”/ – организация за подпомагане развитието на малките и средни фирми в Германия и чужбина. Експерт на СЕС е госпожа Евелин Райман запознава детайлно детската градина и гостите с особеностите на немското предучилищно възпитание.

2009 г. – БНК – ОМЕП награждава Регионалния комитет – Перник с Грамота за активно участие в Национален форум на тема: „Творчество и иновации: творчеството на учителя за творчеството на децата, състоял се на 4 и 5 май 2009 г.

През месец юни 2009 година като една от съпътстващите инициативи на Общината за тържественото отбелязване 80-годишнината на Перник като град, се провежда двудневна Регионална конференция на тема: „Предучилищното образование в Перник – вчера, днес и утре”. Участват с презентации и филми всичките 14 градини в града и някои от региона. Присъстват повече от 100 участници и гости от Общината и Регионалния инспекторат. Събитието е огласено в месните медии и получава висока оценка както от училищните власти в Перник, така и от гостите от ОМЕП – София – проф. Е. Русинова /председател/ ,проф. В. Борисова /секретар/ и д-р Р. Енгелс, член на УС.

7 ноември 2012 г. в Перник по инициатива на ОДЗ №11 „Знаме на мира”, седалище на РК на БНК –ОМЕП, с подкрепата на РИО на МОМН и със съдействието на Община Перник се провежда регионален форум под надслов: „Предучилищното образование в Перник и Региона –история, тенденции и перспективи”, посветен на 130 годишнината от създаването на първото предучилищно учреждение в България.

Уводният доклад е презентиран от д-р А.Чернева. На събитието присъстват и някои от първите учители и предучилищни деятели в града, които също се изказват ласкаво за форума.

A.Cherneva - OMEP Pernik
Конференция 2012г., д-р А. Чернева, председател на Регионална структура на ОМЕП – Перник

 

Konferencia - OMEP Pernik
Участници и гости на конференцията: проф. Е. Русинова, председател на БНК – ОМЕП; проф. В. Борисова – секретар на БНК – ОМЕП и др.

 

2013 – 2016 г. –  активни участия на членове на ОМЕП във всички форуми и проекти на БНК – ОМЕП /проекти за играта и Европейския образователен проект за водата Water Ecoculture“ на тема „Водни вълшебства”, с който ОДЗ №11 участва като една от шестте детски градини в България; ОДЗ №11 „Знаме на мира” – Перник, получава висока оценка от УС на БНК – ОМЕП и покана за представяне на проекта и неговите резултати на конференция в Гърция, но не участва поради финансови причини/.

Европейски проект за водата

 

evropeiski proekti za vodata - OMEP-Pernik

 

ЛИКУВАЙ ПО СУРВА“

 

Likuvai Surva - detska gradina v Pernik
50 години „Ликувай по Сурва“

 

„КУКЕРИ“

 

Kukeri - detska gradina v Pernik