ПРОГРАМА – Юбилеен национален форум „70 години световна организация ОМЕП“

Programa 70 godini OMEP-2018

П Р О Г Р А М А

на

Юбилеен национален форум

70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОМЕП:

ЗА МИРНО И ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“

28 май 2018г., Международен ден на играта,

София, Чешки център, ул. „Г. С. Раковски“ 100.

Научен комитет:

проф. д-р Елена Русинова председател

проф. д.п.н. Виолета Борисова

доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис

доц. д-р Данка Щерева

Организационен комитет:

Катя Йорданова председател

Бойка Йосифова

Петя Радева

Венета Ковачка

Светла Пангарова

д-р Диана Андонова

 

Регистрация (13.30 – 14.00 ч.)

Пленарна сесия (14.00 – 15.15 ч.)

Водещ: доц. д-р Данка Щерева

 • Музикален поздрав

 • Откриване на форума: „ОМЕП с достойна мисия и действие от името на децата“ проф. д-р Елена Русинова, председател на БНК ОМЕП.

 • Приветствия и изказвания на официалните гости на форума дипломатически представители на Чешката република в България, представители на Министерство на образованието и науката, Синдикат на българските учители, Столична община, СУ „Св. Климент Охридски” и Факултета по начална и предучилищна педагогика, Регионално управление на образованието – София-град, Държавна агенция за закрила на детето, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, Сдружение на директорите в средното образование в Република България, Българска асоциация на частните училища, Национална мрежа за децата, Община „Надежда“ и др.

 • Перспективи за детско и педагогическо творчество в контекста на юбилейната 2018“ – доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис, СУ „Св. Климент Охридски“.

Първи блок (15.30 – 17.15 ч.)

Водещ: Бойка Йосифова, РК ОМЕП София

 • Интеркултурната чувствителност на учителя като предпоставка за мирно и достойно бъдеще на децата“доц. д-р Лора Спиридонова, СУ „Св. Климент Охридски“.

 • Успешна социализация и социална интеграция за всяко дете чрез формиране на ключови социални компетентности и (меки) умения“ доц. д-р Юлия Дончева, Русенски университет „Ангел Кънчев“.

 • Играта като средство за развитие на емпатия и толерантност в предучилищна възраст“ – Снежина Мишева, директор на ДГ №137 и Боряна Василева, учител в ДГ №137, гр. София.

 • ЗАЕДНО ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА“: Положителни страни и резултати от работата по проект на УНИЦЕФ, образователни институции и детски градини в град Сливен“ Дина Димитрова, старши експерт по предучилищно образование в Регионално управление на образованието Сливен.

 • Развитие на осемте ключови компетентности за учене през целия живот чрез иновативни информационно-комуникационни технологии (Опитът на ателие за работа с иновативни технологии „Техновативни приключения“ в ДГ „Звънче“, гр. Плевен)“ Виктория Валериева Симеонова, ДГ „Звънче“, гр. Плевен.

 • Педагогически технологии за развитие на въображението на децата от предучилищна възраст“ Венета Маринова Лукова-Кирова, ДГ „Чучулига“, гр. Плевен.

 • Български език в игри – движи се, пей, мисли“ успешна педагогическа практика в езиковото обучение на деца от предучилищна възраст“ Стамена Валентинова Христова и Маргарита Илкова-Карабашева, ДГ „Мечтатели“, гр. Варна.

 • План за повишаване на грамотността“ Надя Милчева Мокришева и Диана Николова Боянова, учители в ДГ №15, гр. София.

 • ,,Обичта към България – за достойно бъдеще на децата ни“ – Димка Димитрова Зиновиева, старши учител, ДГ №90, гр. София.

 • Проектно-базираното обучение на деца в предучилищна възраст в процеса на формиране на националната идентичност– Христина Сълин, старши учител, Петя Радева, директор и Станислава Асенова, старши учител, ДГ№ 38 „Дора Габе“, гр. София.

 • Вселената на българската национална носия – част от естетическото възпитание в детската градина“ – Емилия Димитрова Димова и Дарина Стефанова Гергова, ДГ „Бодра смяна“, гр. Червен бряг.

 • Растем здрави и силни“ Кета Кирилова Райкова, старши учител в ДГ „Елица“, гр. Сливен.

 • Детската градина и семейството в партньорство за качествено образование на децата“ д-р Антоанина Николова Чернева, главен учител в ДГ №11 „Знаме на мира“, гр. Перник.

 • Ефективна организация на процесa на адаптация от семейна към институционализирана образователна среда – ключ към успешната социализация на детето“ хон. ас. д-р Диана Андонова, СУ „Св. Климент Охридски“.

 • Работата в екип: директор, логопед и психолог – гаранция за успех при деца с обучителни трудности“ Радостина Василева Спасова, директор, Йордан Димитров Йорданов, логопед, и Ромина Руменова Радлова, психолог в ДГ №11 „Знаме на мира“, гр. Перник.

 • Родители и учители заедно за по-добро бъдеще Пенка Андреева Илиева- Оприкова, старши учител в ДГ №1 „Миньорче“, гр. Перник.

Втори блок (17.15 – 18.45 ч.)

Водещ: проф. д.п.н. Виолета Борисова, СУ „Св. Климент Охридски“

 • Перспективи във възпитанието на съвременното дете, основани на приемствеността между поколенията“ – Камелия Игнатова, учител в ЧДГ „Доверие“, гр. София.

 • Игрите на нашите предци – основа на детското бъдеще“ (спортен празник на открито с деца, родители и общественост, посветен на 70-годишнината на ОМЕП) Вилма Антонова Негрова, главен учител в ДГ 66 „Елица“, гр. София.

 • Планетата Земя дом на нашите деца и наша отговорност” – Ирина Василева, учител в ЧДГ „Доверие“, гр. София.

 • Туризмът средство за преодоляване на хиподинамията при 5-6 годишните деца“ Нина Иванова Крумова, директор на ДГ №5 „Вела Пеева“, гр. Перник.

 • ,,Таланти сред природата днес – достойни природозащитници утре“ – Николина Ганова Трифонова, старши учител, ДГ №90, гр. София.

 • ,,Разработване и използване на иновативни и креативни образователни дейности на открито в зелена детска градина“ – Росица Троянова Пелова, учител, ДГ №34 ,,Брезичка“, гр. София.

 • ,,Децата – спасители на планината: стимулираща програма със занимания и игри сред природата“ – Пламена Георгиева Колева, учител, Лили Алексиева Тодорова, психолог, ДГ №34 ,,Брезичка“, гр. София.

 • Изграждане на екокътове ,,Здраве и природа“ – Милена Василева Митова, директор на ДГ №23 ,,Здраве“, гр. София.

 • Творческите игри в детската градина“Камелия Богданова, директор, и Цеца Стоева, главен учител в ДГ №22 „Великденче“, гр. София.

 • ,,Творческо взаимодействие с родители и учители в театрализираните игри на детето“ – Дарина Нешкова Георгиева и Емилия Милушева Гоцова, старши учители, ДГ №171, гр. София.

 • Креативна педагогическа технология за игрово взаимодействие“ – Емилия Милушева Гоцова, старши учител, ДГ №171, гр. София.

 • Искам да знам за ….“ практически аспекти на училищната готовност на 6-7-годишните деца (представяне на вътрешен проект, посветен на 70-годишнината на ОМЕП) София Христова Янкулова, учител в ДГ 66 „Елица“, гр. София.

 • Иновационни технологии за овладяване на безопасно поведение на улицата от 6 – 7 годишните деца“ Райна Иванова, старши учител ДГ 115

 • ,,Безопасният свят на детето – споделена отговорност за бъдещето“ – Христина Боянова Христова-Димитрова, главен учител, ДГ №90, гр. София.

 • Радостта от общуването на нов език в детството“доц. д-р Екатерина Софрониева и ас. Христина Белева, СУ „Св. Климент Охридски“.

 • Музиката, децата и емоционалната интелигентност“ – ас. Теодорина Кожухарова, СУ „Св. Климент Охридски“.

Заключителни изказвания и закриване на форума (18.45 19.00 ч.)