30 години БНК – ОМЕП

30 години ОМЕП

ОМЕП в България“

проф. д-р Елена Русинова

председател на БНК-ОМЕП

След Втората световна война, нанесла поражение на всички народи, плачът на децата, лишени от детство, отеква в сърцата на милиони привърженици на мира. Стремежът да се подпомогне оцеляването, грижата и образованието на децата заляга в Хартата за правата на човека, на Детето, като най – ценния и съкровен приоритет на световното общество. Създават се Световни организации – ЮНЕСКО (1945), УНИЦЕФ (1946),ОМЕП (1948) и др., чиито идеални цели интегрират програми и дейности за гарантиране правото на децата на мирно и отговарящо на потребностите им детство.
Световната организация за предучилищно образование – ОМЕП е мрежа от над 70 национални комитета във всички континенти на света. Тя е с консултативен глас в ЮНЕСКО по въпросите на образованието и грижата за децата от раждането до 8-годишна възраст. Работи по перспективни програми и проекти с OOН и други Световни организации по посока на актуална за глобалното образование проблематика. Националните комитети на ОМЕП конкретизират целевите стратегии в свои конструктивни програми и дейности, отчитащи световните, регионалните и националните тенденции в образованието и грижата за децата.
В исторически план утвърждаването на ОМЕП в България минава през 3 етапа:
Първи етап – от приемането на България за действителен член на Световната организация – 1985г. (с предходни 3 г. като подготвителен комитет) до 1991г. Тогава председател на организацията е главният инспектор по предучилищно възпитание в МОН – Радка Славова. Българският модел не е изграден според изискването за неправителствена организация, тъй като такива по това време няма в България. Финансово и организационно ръководи държавата, респ. МОН. Като дейност на организацията се отчитат постиженията на цялостното предучилищно образование в България, които са високи, както по обхват, така и в качеството си. България има свои представители на високи научни форуми на ОМЕП по света, домакин е на международни събития.
Втори етап – от 1991г. до 1999г., когато председател на организацията е проф. Иван Димитров. Финансовият и организационен механизъм е същият, но вниманието е насочено към утвърждаване на Устава на Световната организация и нормите на работа в националния комитет. Българският комитет организира научни форуми, лидер е на международни проекти, представя достойнствата на българското предучилищно образование на международно равнище.
Трети етап – от 1999г. и по настоящем, с председател проф. Елена Русинова, OMEP-България се преименува на БНК-ОМЕП – неправителствена организация с идеални цели, в която доброволно участват индивидуални и колективни членове (детски градини), обединени от стремежа да съдействат активно за утвърждаване ролята на учителя като творец на нови образователни реалности, в които децата израстват и се подготвят за бъдещи индивидуално-личностни реализации.

БНК-ОМЕП е в активни партньорски взаимоотношения с Министерство на образованието и науката, на основание на договор за сътрудничество от 2001г. и по настоящем. Членове на организацията от различни региони на страната всяка година участват в теоретико-практическите сесии на националните конференции на МОН „Водим бъдещето за ръка“, включени са в работни групи по редица актуални въпроси на съвременното предучилищно образование у нас, ползват се от подкрепата на Регионалните инспекторати в разнообразните инициативи на БНК-ОМЕП.
Синдикатът на българските учители съдейства за утвърждаването на учителската професия като знакова грижа на обществото за възпитанието и израстването на новото поколение. Като партньор безрезервно подкрепя инициативите на БНК– ОМЕП и лобира за включването на детството като приоритет в целите на устойчивото развитие на обществото.
Сътрудничеството ни с УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на децата, Национална мрежа за децата, Университети, Общини, неправителствени организации и сдружения обогатява дейностите на БНК-ОМЕП и прави още по-значимо съвместното ни усилие в подкрепа правата на децата.
БНК-ОМЕП има свои представителства в София, Сливен, Плевен, Перник, Бургас, Русе, Стара Загора, чиято забележителна дейност е достояние на Световната и Европейската централи на ОМЕП, както и на национални комитети на ОМЕП от различни страни.
Популяризирането на българския образователен опит е големият принос на членовете на БНК-ОМЕП към Световната организация и към страната ни.
Първите подписи на Световната организация-ОМЕП, в лицето на Световната президентка д-р Маги Коонг, на президента за Европа д-р Нектариос Стелакис и на председателя на БНК-ОМЕП проф.Елена Русинова, за включване в дневния ред на ООН на „Детството като приоритет в целите за развитие на обществото“, бяха поставени в София –в Столична община и в Парламента през юли 2014г. Снимката, запечатала незабравимия спомен за съпричастността на българските лидери към призива „Време за действие“, стана достояние на комитетите на Световната организация по света.
Като неправителствена – нестопанска организация, БНК-ОМЕП среща затруднения за участие на членовете й в международни форуми в чужбина, но организира такива всяка година в страната. Основната проблематика е съобразена с темите на Световните и Европейски форуми и конференции на ОМЕП.
За 15 години гост-лектори на национални конференции на БНК-ОМЕП бяха световните президенти: проф. Одри Къртис (2001г.), проф. Селма Симонстейн (2005г.), проф. Ингрид Прамлинг (2008г.), д-р Маги Коонг (2014г.) и президентите на ОМЕП за Европа: Ула Гроб Менгес (2005г.), проф. Милада Рабусикова(2008г.), д-р Нектариос Стелакис(2014г.).
През последните 15 години, националните и международни конференции носеха духа на българското светоусещане за единство на традиция и съвременност, концентрирано в разнообразна тематика:
-2001г., Бургас „Правата на децата – интеркултурен диалог и образование“; гост-лектор – проф. Одри Къртис (Великобритания);
-2002г., В.Търново „120 г. предучилищно възпитание в България“;
-2003г., Кушадась „Пресечни пътища на културата: влиянието им за развитието и образованието в детството“
-2004г., Шумен „115г. предучилищно възпитание в Шумен“
-2005г., София „Международното сътрудничество и повишаване качеството на предучилищното образование и грижа за децата“; гост-лектори проф. Селма Симонстейн (Чили) и Ула Гроб Менгес (Швейцария);
-2006г., София „Взаимодействие за култура на мира в името на децата“
-2007г., Русе „Дунавските страни – градини на мира за децата: Европейско образование и сътрудничество“;
-2008г., София „Екология. Култура. Образование: Реалности в предучилищното образование в подкрепа на бъдещето на децата“; гост-лектори проф. Ингрид Прамлинг (Швеция) и проф. Милада Рабусикова (Чехия);
-2009г., София „Творчество и иновации в прдучилищното образование: Творчеството на учителя за творчеството на децата“;
-2010г., София „Образование за устойчиво развитие: Бъдеще за децата от днес“;
-2011г., София „Взаимодействие между институциите и неправителствените организации: Културно-образователни практики в подкрепа на детството“;
-2012, Кипър „Перспективи на творчеството и ученето в предучилищното детство“
-2012г., София „Декада на предучилищното образование и грижата за децата от раждането до 8 годишна възраст“;
-2013г., София „Учителят в иновациите на предучилищното образование“;
-2014г., София „Равенство за устойчивост на ценностите на предучилищното образование“; гост-лектори д-р Маги Коонг(Хонг Конг) и д-р Нектариос Стелакис(Гърция);
-2015г., София „Иновации за ефективно сътрудничество в предучилищното образование“.

Стремежът на учителите за творческа изява и техните практически постижения, в съзвучие с иновациите в съвременното предучилищно образование, показват повишаване стандарта на учителската професия и на качеството на педагогическото взаимодействие: детска градина-семейство-общество. На тези безспорни успехи сме съпричастни всяка година на кръгли маси, конференции и форуми на БНК-ОМЕП и партньори.
И тази година, на 28 май участниците, изпълнили Аулата на СУ.“Св.Климент Охридски“, демонстрираха желание за осмисляне по нов начин на сътрудничеството, така че обмена на опит чрез нови модели и успешни практики да бъде достойно послание към колегите за високо качество на предучилищното образование и отговорност към младото поколение. На следобедната сесия в Зала-2 на СУ бяха презентирани 20 успешни педагогически практики.
Форумът „Иновации за ефективно сътрудничество в предучилищното образование“, организиран от БНК-ОМЕП и СУ-ФНПП е посветен на обявената от Европейския съюз 2015–та година за година на развитието и на 30г. от приемането на България за член на Световната организация – ОМЕП. Гости на форума бяха представители на партньорски организации и сдружения, общини, детски градини.
Публикуването на материали в педагогическите издания, в годините и сега, е жест на издателствата в подкрепа на творческия потенциал на учителите , обединени от веруюто на ОМЕП, че заедно можем да сътворим свят за по-щастливо бъдеще на децата.

Да включим бъдещето в днешния ден !